fbpx

Noteikumi un privātuma politika

Klienta līgums un noteikumi

Veicot pirkumu, Jūs apstipriniet, ka esat iepazinies un piekrītiet Līguma noteikumiem un zemāk esošajiem pienākumiem.

KLIENTA TIESĪBAS:
-) Beztermiņa kontrakta vai abonementa darbības laikā izmantot Kluba “Rīdzene Functional Fitness” (SIA CF RIGA) sniegtos Fitnesa pakalpojumus, kas atbilst izvēlētajam Beztermiņa kontraktam vai abonementam;
-) Izbeigt Līguma saistības, Līgumā noteiktajā kārtībā, ja Klientam nav apmaksas parādsaistības.

KLIENTA PIENĀKUMI:
-) Pienācīgi pildīt visus Līgumā norādītus noteikumus un izmantot Līgumā noteiktās tiesības, ievērot Kārtības noteikumus Klubā “Rīdzene Functional Fitness”, kā arī izpildīt minētā kluba treneru un pārējā personāla norādījumus, kas atbilst Kluba iekšējiem noteikumiem un vispārēji pieņemtajām pieklājības un kārtības normām;
-) Izvēloties Beztermiņa kontraktu, Līguma noslēgšanas dienā, Klientam ir jāapstiprina Automātisko maksājumu līgums vai jānodrošina, lai šo līgumu Klienta vietā apstiprina maksātājs, kā arī jānodrošina, lai attiecīgajā Klienta vai Maksātāja bankas kontā tiktu nodrošināta nepieciešamā summa;
-) Izvēloties Beztermiņa kontraktu garantēt tā apmaksu (Automātiskais maksājums reizi mēnesī, atbilstoši centrādim) vismaz 3 mēnešus no tā noslēgšanas brīža, pirms to iespējams atcelt/deaktivizēt (mēnesi iepriekš painformējot Klubu);
-) Būt atbildīgam par savu veselības stāvokli un izvēlētās slodzes intensitāti, nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ārstu un Kluba “Rīdzene Functional Fitness” personālu, kā arī nekavējoties paziņot trenerim par veselības stāvokļa vai pašsajūtas pasliktināšanos;
-) Ja radusies šāda nepieciešamība, atcelt pierakstu uz nodarbībām vismaz 120 minūtes līdz konkrētās nodarbības sākumam, veicot šo darbību reģistrācijas sistēmā.

KLUBA TIESĪBAS:
-) Vienpusēji noteikt un mainīt Kārtības noteikumus, Kluba “Rīdzene Functional Fitness” darba laiku un grupu nodarbību sarakstu, kur Klients ir tiesīgs saņemt pakalpojumus Līguma ietvaros, publicējot nepieciešamo informāciju mājas lapā www.ridzenefitness.lv;
-) Apturēt Beztermiņa kontrakta vai abonementa darbību un izbeigt Līgumu noteiktajā kārtībā.

KLUBA PIENĀKUMI:
-) Sniegt fitnesa pakalpojumus, atbilstoši Līguma noteikumiem vai piedāvāt alternatīvus pakalpojumus, ja neietekmējamu apstākļu rezultātā tos nav iespējams nodrošināt;
-) Savlaicīgi iepazīstināt Klientu ar visām izmaiņām Kluba “Rīdzene Functional Fitness” nodarbību grafikā vai darba laikā, publicējot attiecīgo informāciju mājas lapā www.ridzenefitness.lv;
-) Uzkrāt un automātiski apstrādāt informāciju par klienta saņemtajiem pakalpojumiem uzskaites, dokumentēšanas un norēķinu vajadzībām, atbilstoši Kluba Privātuma politikai;
-) Līguma darbības laikā nepaaugstināt Kontrakta cenu.

ABU PUŠU ATBILDĪBA:
-) Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem;
-) Klients ir atbildīgs par savas rīcības nodarītajiem zaudējumiem Klubam “Rīdzene Functional Fitness”, tā personālam vai apmeklētājiem.

LĪGUMA IZBEIGŠANA UN KONTRAKTA ATCELŠANA:
-) Beztermiņa kontrakts paredz automātisko ikmēneša maksājumu. Kamēr kontrakts ir spēkā, tas automātiski pagarināsies uz nākamo mēnesi;
-) Kontraktu iespējams deaktivizēt pēc aizvadītiem vismaz 3 mēnešiem (notikušiem 3 automātiskajiem maksājumiem). Lai atceltu/deaktivizētu kontraktu, Klientam jāsazinās ar Klubu 30 dienas iepriekš, rakstot uz e-pastu info@ridzenefitness.lv. Kad iesniegts atcelšanas pieteikums, stājas spēkā 30 dienu atcelšanas termiņš. Šo 30 dienu laikā ieplānotais maksājums notiks pēc ierastā grafika un pēc tā Klients ir tiesīgs izmantot savu noslēdzošo Kontrakta mēnesi pilnā apmērā.
-) Beztermiņa Kontraktu vai jebkuru citu pieejamo abonementa veidu nav iespējams apturēt uz konkrētu laiku vai termiņu (“iesaldēt”);
-) Mēneša abonements automātiski tiek pārtraukts pēc 1 mēneša, kopš iegādes datuma;
-) 1 vai 10 apmeklējumu abonements automātiski tiek pārtraukts pēc 3 mēnešiem, kopš pirmā apmeklējuma datuma vai pēc izmantotām visām apmeklējumu reizēm;
-) Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir pieļaujama pēc Kluba “Rīdzene Functional Fitness” iniciatīvas, ja Klients tīši bojā Kluba “Rīdzene Functional Fitness” mantu vai tīši pārkāpj Kārtības noteikumus.;

INFORMĒTA PIEKRIŠANA UN RISKA UZŅEMŠANĀS:
Aptiprinot šo Formu, Klients piekrīt piedalīties vienā vai vairākās Kluba “Rīdzene Functional Fitness” (SIA CF RIGA) organizētajās fiziskās sagatavotības nodarbībās un treniņprogrammās.
Klubs “Rīdzene Functional Fitness” ir Klientu informējis, ka tā piedāvātās nodarbības, kurās Klients vēlas līdzdarboties, var būt fiziski nogurdinošas un intensīvas. Apstiprinot šo Formu, Klients apzinās un saprot, ka līdzdalība nodarbībās var radīt dažādas pakāpes riskus.
Apstiprinot šo Formu, Klients labprātīgi uzņemas pilnu atbildību par jebkāda veida riskiem, kam sevi pakļauj, līdzdarbojoties Kluba “Rīdzene Functional Fitness” (SIA CF RIGA) organizētajās nodarbībās.
Klients apliecina, ka viņam nav zināmi medicīniski traucējumi, kas varētu palielināt saslimšanas vai traumas gūšanas risku, piedaloties Kluba “Rīdzene Functional Fitness” (SIA CF RIGA) veidotajās nodarbībās.
Ņemot vērā iepriekš minētos riskus, kā arī faktu, ka Klients labprātīgi un brīvprātīgi piedalās Kluba “Rīdzene Functional Fitness” (SIA CF RIGA) piedāvātajās aktivitātēs, un pilnībā izprotot visu iepriekš minēto, neizvirza nekādus prasījumus. Ar šo Kluba “Rīdzene Functional Fitness” (SIA CF RIGA) un tā aģenti, amatpersonas, vadītāji, darbinieki un brīvprātīgie tiek atbrīvoti no jebkādas atbildības, reklamācijām, pieprasījumiem, tiesas procesiem vai tiesvedības procesiem vai jebkāda veida zaudējumiem, kas jebkādā veidā saistīti ar Klienta dalību Kluba “Rīdzene Functional Fitness” (SIA CF RIGA) nodarbībās vai atrašanos Kluba telpās. Šī vienošanās ir saistoša Klientam, tā tiesību pārņēmējiem, pārstāvjiem, mantiniekiem, testamenta izpildītājiem, kustamā īpašuma pārņēmējiem vai cesionāriem.
Ja kāda no šīs vienošanās daļām tiek uzskatīta par spēkā neesošu, Klients, apstiprinot Formu, piekrīt, ka pārējais vienošanās teksts paliek spēkā.

Privātuma politika

Privātuma politika

SIA “CF RIGA” (turpmāk – “mēs”) veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Mēs cienām Jūsu tiesības uz privātumu un apņemamies to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – privātuma politika). Šajā privātuma politikā mēs informēsim Jūs par to, kā apstrādājam Jūsu personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret Jums un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

1.1. Mūsu organizēto sporta nodarbību un pasākumu norises atspoguļošana:

Mūsu organizētajās sporta nodarbībās, pasākumos un norises vietās, kur notiek pasākuma foto un video ierakstu veikšana, dalībnieku, apmeklētāju foto un video attēli var tikt apstrādāti, saglabājot tos mūsu arhīvos un izvietojot tos mūsu tīmekļvietnē, mūsu administrētajos sociālo tīklu profilos un citos informatīvajos materiālos.
Mēs, izvēloties kādu informāciju publicēt, vienmēr piemērojam visaugstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, ka ar šīm publikācijām netiek aizskartas Jūsu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi mēs apzināmies, ka mums, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc mēs, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedzam jebkuram no Jums jebkurā laikā sazināties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, lai Jūs varētu iebilst pret attiecīgo datu apstrādi.

Personas datu kategorijas:
Attēls, audio, video un citi personas dati un darbība, kas atrodas fotokameru un kameru redzamības laukā.
Apstrādes juridiskais pamats:
Mēs plānojam šos datus glabāt pastāvīgi. Tāpat mēs, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu, paskaidrojam, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par mūsu pasākumiem, tad daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejami un tādējādi jebkura trešā persona var tiem piekļūt.
Personas datu saņēmēji var būt mūsu pilnvarotie darbinieki un pieaicinātie personas datu apstrādātāji. Trešajai personai personas dati var tikt nodoti noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā – mūsu likumisko interešu realizācijai, tas ir, pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu videomontāžas darbus, lai uzlabotu pakalpojumu servisu vai lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu pasākuma apmeklētājiem.
Ievērojot apstākli, ka personas datu apstrādes mērķis ir sasniegt neierobežotu personu loku, publicētos datus saņems jebkurš interesents, kas apmeklēs mūsu uzturētos sociālos tīklus.
Lai pildītu savu juridisko pienākumu un lai īstenotu savas juridiskās intereses mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma.

1.2. Pakalpojumu rēķini fiziskām personām vai rēķini no fiziskām personām:

Personas datu kategorijas:
-)vārds;
-)uzvārds;
-)*dzimšanas datums;
-)e-pasta adrese;
-)tālruņa numurs;
-)maksājumu kartes dati;

Apstrādes juridiskais pamats:
Mūsu likumīgās intereses īstenot vienošanās ar klientiem un uzņēmējdarbības partneriem, veikt savu pakalpojumu pārdošanu, veidot jaunas attiecības ar potenciāliem klientiem un partneriem, kā arī uzturēt attiecības ar esošajiem klientiem, nepieciešamības gadījumā, sazinoties (telefoniski vai ar e-pasta starpniecību), lai informētu par izmaiņām grafikā u.c. organizatoriskiem jautājumiem.
*dzimšanas datums tiek izmantots, lai izsūtītu apsveikumus saviem klientiem (no šīs, kā arī pārējās informācijas plūsmas klients var atteikties).

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā mūsu klienta, uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus, lai veiktu mūsu pakalpojuma pārdošanu, parakstītu vienošanās, īstenotu tās un/vai sazinātos ar vienošanās īstenošanu saistītos jautājumos, kā arī uzturētu svarīgās informācijas plūsmu starp klientu un uzņēmumu (piem. grafika izmaiņu gadījumā vai citos organizatoriska rakstura jautājumos). Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā esošā vai potenciālā klienta, uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus, lai veidotu jaunas attiecības un veiktu datu analīzi, pētot tirgus situāciju.

Jūsu personas datus datus mēs uzglabājam 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas.

Mēs varam atklāt Jūsu personas datus auditoriem, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, grāmatvedības programmatūras uzturēšanas uzņēmumam vai maksāšanas sistēmas pārvaldītājiem.

2. Personas datu aizsardzība

Attiecībā uz Jūsu sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam visus piesardzības pasākumus. Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

3. Jūsu tiesības

Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:
-)tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
-)tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
-)tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, tai skaitā glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
-)tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
-)tiesībām ierobežot savu datu apstrādi (noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi);
-)tiesībām iebilst pret savu datu apstrādi (Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses);
-)tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
-)rakstveida formā klātienē mūsu birojā Valentīna ielā 16 k-1, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
-)elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

4. Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2021. gada 15. aprīlī.

5. Tiesības un mūsu kontaktinformācija

Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar Mums, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo privātuma politiku.
Jums ir tiesības par to paziņot Mums, ja:
-)nevēlaties, lai nākotnē ar Jums sazināmies;
-)vēlaties labot vai aktualizēt Mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums;
-)vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem.

Jūs variet sūtīt e-pastu uz: info@ridzenefitness.lv