fbpx

Noteikumi un privātuma politika

Please add some content in your page.

Noteikumi par nodarbību pieraksta atcelšanu

Atcelt pierakstu uz nodarbībām iespējams 90 minūtes līdz konkrētās nodarbības sākumam, veicot šo darbību reģistrācijas sistēmā. Ja pieraksts tiek atcelts vēlāk par šo noteikto periodu, apmeklējumu (reižu) abonementu īpašniekiem tiek atņemts viens apmeklējums no aktīvā abonementa.

Preču atgriešanas/Naudas atmaksas politika

Jebkuru iegādāto PRECI ir iespējams samainīt, defekta vai nepareizi izvēlēta izmēra gadījumā, 30 dienu laikā, kopš pirkuma veikšanas datuma, uzrādot pirkuma dokumentu. Preci pieņemam, ja tā nav lietota un ir bez defektiem, tās oriģinālajā iepakojumā – tās kvalitāte nav mainījusies.

Uz maiņu nepieņemam preces, kas pasūtītas iepriekšpasūtījumos, ja vien tām netiek konstatēti defekti.
Mēs paturam tiesības nemainīt preci, ja precei ir defekti, tā ir iegādāta akciju vai atlaižu periodā, ja prece ir dāvanu karte.
Ja prece tiek atgriezta defekta dēļ, ekspertīzes rezultātā, iespējama naudas atgriešana.

Klientam jāveic apmaksa par nodarbībām (abonementa iegāde vai 1 reizes apmeklējums), pieteikšanās laikā, pirms nodarbības apmeklēšanas.
Ja klients nevar ierasties uz apmaksāto nodarbību, nauda netiek atgriezta.
Ja Līgums ir pirms termiņa izbeigts pēc Klienta iniciatīvas, noteiktajā kārtībā, Klientam ir pienākums Līguma Izbeigšanas dienā apmaksāt Klubam “Rīdzene Functional Fitness” iesākto, bet neapmaksāto Kontrakta darbības mēnesi – nauda par iesākto, bet nepabeigto mēnesi šādā gadījumā netiek atgriezta.

Privātuma politika

Privātuma politika

SIA “CF RIGA” (turpmāk – “mēs”) veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Mēs cienām Jūsu tiesības uz privātumu un apņemamies to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – privātuma politika). Šajā privātuma politikā mēs informēsim Jūs par to, kā apstrādājam Jūsu personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret Jums un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

1.1. Mūsu organizēto sporta nodarbību un pasākumu norises atspoguļošana:

Mūsu organizētajās sporta nodarbībās, pasākumos un norises vietās, kur notiek pasākuma foto un video ierakstu veikšana, dalībnieku, apmeklētāju foto un video attēli var tikt apstrādāti, saglabājot tos mūsu arhīvos un izvietojot tos mūsu tīmekļvietnē, mūsu administrētajos sociālo tīklu profilos un citos informatīvajos materiālos.
Mēs, izvēloties kādu informāciju publicēt, vienmēr piemērojam visaugstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, ka ar šīm publikācijām netiek aizskartas Jūsu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi mēs apzināmies, ka mums, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc mēs, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedzam jebkuram no Jums jebkurā laikā sazināties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, lai Jūs varētu iebilst pret attiecīgo datu apstrādi.

Personas datu kategorijas:
Attēls, audio, video un citi personas dati un darbība, kas atrodas fotokameru un kameru redzamības laukā.
Apstrādes juridiskais pamats:
Mēs plānojam šos datus glabāt pastāvīgi. Tāpat mēs, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu, paskaidrojam, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par mūsu pasākumiem, tad daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejami un tādējādi jebkura trešā persona var tiem piekļūt.
Personas datu saņēmēji var būt mūsu pilnvarotie darbinieki un pieaicinātie personas datu apstrādātāji. Trešajai personai personas dati var tikt nodoti noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā – mūsu likumisko interešu realizācijai, tas ir, pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu videomontāžas darbus, lai uzlabotu pakalpojumu servisu vai lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu pasākuma apmeklētājiem.
Ievērojot apstākli, ka personas datu apstrādes mērķis ir sasniegt neierobežotu personu loku, publicētos datus saņems jebkurš interesents, kas apmeklēs mūsu uzturētos sociālos tīklus.
Lai pildītu savu juridisko pienākumu un lai īstenotu savas juridiskās intereses mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma.

1.2. Pakalpojumu rēķini fiziskām personām vai rēķini no fiziskām personām:

Personas datu kategorijas:
-)vārds;
-)uzvārds;
-)*dzimšanas datums;
-)e-pasta adrese;
-)tālruņa numurs;
-)maksājumu kartes dati;

Apstrādes juridiskais pamats:
Mūsu likumīgās intereses īstenot vienošanās ar klientiem un uzņēmējdarbības partneriem, veikt savu pakalpojumu pārdošanu, veidot jaunas attiecības ar potenciāliem klientiem un partneriem, kā arī uzturēt attiecības ar esošajiem klientiem, nepieciešamības gadījumā, sazinoties (telefoniski vai ar e-pasta starpniecību), lai informētu par izmaiņām grafikā u.c. organizatoriskiem jautājumiem.
*dzimšanas datums tiek izmantots, lai izsūtītu apsveikumus saviem klientiem (no šīs, kā arī pārējās informācijas plūsmas klients var atteikties).

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā mūsu klienta, uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus, lai veiktu mūsu pakalpojuma pārdošanu, parakstītu vienošanās, īstenotu tās un/vai sazinātos ar vienošanās īstenošanu saistītos jautājumos, kā arī uzturētu svarīgās informācijas plūsmu starp klientu un uzņēmumu (piem. grafika izmaiņu gadījumā vai citos organizatoriska rakstura jautājumos). Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā esošā vai potenciālā klienta, uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus, lai veidotu jaunas attiecības un veiktu datu analīzi, pētot tirgus situāciju.

Jūsu personas datus datus mēs uzglabājam 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas.

Mēs varam atklāt Jūsu personas datus auditoriem, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, grāmatvedības programmatūras uzturēšanas uzņēmumam vai maksāšanas sistēmas pārvaldītājiem.

2. Personas datu aizsardzība

Attiecībā uz Jūsu sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam visus piesardzības pasākumus. Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

3. Jūsu tiesības

Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:
-)tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
-)tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
-)tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, tai skaitā glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
-)tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
-)tiesībām ierobežot savu datu apstrādi (noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi);
-)tiesībām iebilst pret savu datu apstrādi (Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses);
-)tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
-)rakstveida formā klātienē mūsu birojā Valentīna ielā 16 k-1, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
-)elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

4. Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2021. gada 15. aprīlī.

5. Tiesības un mūsu kontaktinformācija

Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar Mums, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo privātuma politiku.
Jums ir tiesības par to paziņot Mums, ja:
-)nevēlaties, lai nākotnē ar Jums sazināmies;
-)vēlaties labot vai aktualizēt Mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums;
-)vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem.

Jūs variet sūtīt e-pastu uz: info@ridzenefitness.lv

Klienta līgums un noteikumi

1. Līgumā lietotie termini.
1.1. Klubs “Rīdzene Functional Fitness” – SIA “CF Riga” piederošais sporta klubs “Rīdzene Functional Fitness, kura faktiskā adrese ir Valentīna iela 16, k-1, Rīga, LV-1046.
1.2. Klients – fiziska persona, kura ir noslēgusi ar klubu “Rīdzene Functional Fitness” Klienta līgumu;
1.3. Puses – Klubs “Rīdzene Functional Fitness un Klients, abi kopā.
1.4. Līgums – Kluba “Rīdzene Functional Fitness” un Klienta starpā noslēgtais Klienta līgums, kas sastāv no Noteikumiem, Informētas piekrišanas/Riska uzņemšanās, Noteikumiem par atbrīvošanu no atbildības un ir derīgs elektroniski apstiprināts;
1.5. Noteikumi – klienta līguma noteikumi, kas sevī iekļauj Kontrakta noteikumu kārtību, abu pušu pienākumus, tiesības un informāciju par kontrakta veidiem.
1.6. Fitnesa pakalpojumi – Kluba “Rīdzene Functional Fitness” sniegtie pamatpakalpojumi klientam (sporta zāle, funkcionālā fitnesa grupu nodarbības).

2. Vispārīgie noteikumi.
2.1. Klienta līguma noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, kas regulē tiesiskās attiecības starp Klubu “Rīdzene Functional Fitness” un Klientu, kurš ir iegādājies beztermiņa vai īstermiņa Kontraktu (mēneša vai desmit apmeklējumu).
2.2. Noteikumi nosaka Fitnesa pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību.
2.3. Fitnesa pakalpojumu saņemšanas kārtība ir noteikta Kluba “Rīdzene Functional Fitness” Kārtības noteikumos.
2.4. Abu pušu tiesiskās attiecības nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie tiesību akti, kas ir saistīti ar fitnesa pakalpojumu saņemšanu un kas nav reglamentēti šajā līgumā, bet ir minēti noteikumu punktā 2.3. vai citos kluba “Rīdzene Functional Fitness” izdotajos aktos.

3. Kontrakta veidi.
3.1. Klubs “Rīdzene Functional Fitness” piedāvā sekojošus Kontrakta veidus:
3.1.1.“Mēneša abonementa” Kontrakts dod Klientam tiesības apmeklēt Klubu “Rīdzene Functional Fitness” tā darba laika ietvaros (iekļautas visas grupu nodarbības un atvērtie laiki) 30 dienas kopš iegādes brīža.
3.1.2. „10 apmeklējumu” Kontrakts dod Klientam tiesības apmeklēt Klubu “Rīdzene Functional Fitness” trīs mēnešu laikā, kopš pirmā apmeklējuma, iekļaujot visa veida grupu nodarbības un atvērtos laikus. Par katru apmeklējumu tiek atņemta viena Kontrakta nodarbība.
3.1.3. „Vienreizēja apmeklējuma” Kontrakts dod Klientam tiesības vienreizēji apmeklēt Klubu “Rīdzene Functional Fitness” tā darba laikā, iekļaujot visa veida grupu nodarbības un atvērtos laikus.
3.1.4. “Beztermiņa” Kontrakts dod Klientam tiesības apmeklēt Klubu “Rīdzene Functional Fitness” tā darba laika ietvaros (iekļautas visas grupu nodarbības un atvērtie laiki), kamēr vien šis Kontrakts ir spēkā.
3.2. Klubam “Rīdzene Functional Fitness” ir tiesības vienpusēji mainīt sporta kluba pakalpojuma iespējas un noteikumus, par to laicīgi informējot Klientu vismaz vienu nedēļu iepriekš, un izvietojot informāciju kluba mājas lapā www.ridzenefitness.lv.
3.3. Klients patstāvīgi un brīvprātīgi izvēlas sev piemērotāko Kontrakta veidu un tā darbības laiku. Kontrakta cena tiek noteikta, vadoties no Kluba “Rīdzene Functional Fitness” Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošā cenrāža. Kontrakta darbības laiks, veids un cena ir norādīta Līguma veidlapā.

4. Kontrakta apmaksas kārtība.
4.1. Noslēdzot Līgumu, Klients izvēlas Kontrakta apmaksas veidu: tūlītēja apmaksa (priekšapmaksa, pie nosacījuma, ja izvēlēts 10 apmeklējumu, viena apmeklējuma vai mēneša abonementa Kontrakts) vai nomaksa (pakāpeniska priekšapmaksa – automātiskais maksājums, ja izvēlēts Beztermiņa Kontrakts).
4.2. Izvēloties Kontrakta tūlītēju apmaksu (priekšapmaksu), Klientam ir pienākums Līguma noslēgšanas dienā samaksāt Klubam “Rīdzene Functional Fitness” pilnu izvēlētā Kontrakta cenu.
4.3. Izvēloties nomaksu (pakāpenisku apmaksu – automātisko maksājumu), Klientam vai personai, kura ir izteikusi vēlēšanos apmaksāt Klienta Kontraktu, turpmāk tekstā saukta “Maksātājs”, ir pienākums Līguma noslēgšanas dienā apstiprināt līgumu, ar pilnvarojumu savai bankai veikt maksājumus par Kluba “Rīdzene Functional Fitness” Fitnesa pakalpojumiem, izmantojot automātisko maksājumu sistēmu. Kontrakta apmaksa uz nomaksu notiek sekojošā kartībā:
4.3.1. Līguma apstiprināšanas dienā Klients samaksā Klubam “Rīdzene Functional Fitness” pirmo iemaksu, kuras apmēru nosaka Klubs “Rīdzene Functional Fitness”.
4.3.2. Katru mēnesi, norādītajos datumos, Klientam vai Maksātājam ir jānodrošina savā bankas kontā norādītā naudas summa, no kura attiecīgi Klients vai Maksātājs ir pilnvarojis banku veikt naudas norakstīšanu Kontrakta apmaksai. Ja maksājuma datums iekrīt brīvdienās vai svētku dienās, naudas līdzekļi jānodrošina ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, kas seko pēc brīvdienām.

5. Klienta tiesības un pienākumi.
5.1. Klientam ir tiesības:
5.1.1. Kontrakta darbības laikā izmantot Kluba “Rīdzene Functional Fitness” sniegtos Fitnesa pakalpojumus, kas atbilst izvēlētajam kontraktam.
5.1.2. Izbeigt Līguma saistības, Līgumā noteiktajā kārtībā, ja Klientam nav Kontrakta apmaksas parāda saistības.
5.1.3. Ja Klients nevēlas turpināt Beztermiņa Kontrakta saistības, tad to iespējams atcelt, brīdinot Klubu mēnesi iepriekš. Beztermiņa kontraktu NAV IESPĒJAMS ATCELT PIRMO 3 MĒNEŠU LAIKĀ (jāveic vismaz 3 automātiskie maksājumi). Ja Klients vēlas izbeigt Līguma saistības (ko iespējams izdarīt pēc aizvadītiem vismaz 3 mēnešiem), tad mēnesi iepriekš, jāinformē Klubs, rakstot uz e-pastu info@ridzenefitness.lv.
5.2. Klientam ir pienākums:
5.2.1. Pienācīgi pildīt visus Līgumā norādītos noteikumus un izmantot Līgumā noteiktās tiesības, ievērot Kārtības noteikumus Klubā “Rīdzene Functional Fitness”, kā arī izpildīt minētā kluba treneru un pārējā personāla norādījumus, kas atbilst Kluba iekšējiem noteikumiem un vispārēji pieņemtajām pieklājības un kārtības normām.
5.2.2. Izvēloties nomaksu (pakāpenisko apmaksu), kā Kontrakta apmaksas veidu, Līguma noslēgšanas dienā, Klientam ir jāapstiprina Automātisko maksājumu līgums vai jānodrošina, lai šo līgumu Klienta vietā apstiprina maksātājs, kā arī jānodrošina, lai attiecīgajā Klienta vai Maksātāja bankas kontā tiktu nodrošināta nepieciešamā summa.
5.2.3. Būt atbildīgam par savu veselības stāvokli un izvēlētās slodzes intensitāti, nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ārstu un Kluba “Rīdzene Functional Fitness” personālu, kā arī nekavējoties paziņot trenerim par veselības stāvokļa vai pašsajūtas pasliktināšanos.

6. Kluba “Rīdzene Functional Fitness” tiesības un pienākumi.
6.1. Klubam “Rīdzene Functional Fitness” ir tiesības:
6.1.1. Vienpusēji noteikt un mainīt Kārtības noteikumus, Kluba “Rīdzene Functional Fitness” darba laiku un grupu nodarbību sarakstu, kur Klients ir tiesīgs saņemt pakalpojumus Līguma ietvaros, publicējot nepieciešamo informāciju mājas lapā www.ridzenefitness.lv.
6.1.2. Apturēt Kontrakta darbību un izbeigt Līgumu tā noteiktajā kārtībā.
6.1.3. Automātiski pagarināt Beztermiņa Kontraktu mēnesi no mēneša, ja Klients nav pieteicis tā atcelšanu, informējot par to vienu kalendāro mēnesi iepriekš (ATGĀDINĀM, ka Beztermiņa Kontraktu iespējams atcelt tikai pēc aizvadītiem vismaz 3 mēnešiem).
6.2. Klubam “Rīdzene Functional Fitness” ir pienākums:
6.2.1. Sniegt Fitnesa pakalpojumus, atbilstoši Līguma noteikumiem.
6.2.2. Savlaicīgi iepazīstināt Klientu ar visām izmaiņām Kluba “Rīdzene Functional Fitness” nodarbību grafikā vai darba laikā, publicējot attiecīgo informāciju mājas lapā www.ridzenefitness.lv.
6.2.3. Uzkrāt un automātiski apstrādāt informāciju par klienta saņemtajiem pakalpojumiem uzskaites, dokumentēšanas un norēķinu vajadzībām.
6.2.4. Līguma darbības laikā nepaaugstināt Kontrakta cenu.

7. Abu pušu atbildība.
7.1. Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem.
7.2. Klients ir atbildīgs par savas rīcības nodarītajiem zaudējumiem Klubam “Rīdzene Functional Fitness”, tā personālam vai apmeklētājiem.

8. Līguma pirmstermiņa izbeigšana un Kontrakta darbības apturēšana.
8.1 Kontrakta darbību NAV IESPĒJAMS “IESALDĒT” vai apturēt uz laiku. Beztermiņa kontraktu iespējams pārtraukt tikai pēc aizvadītiem pirmajiem 3 mēnešiem, informējot vienu kaledāro mēnesi pirms plānotās atcelšanas.
8.2. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir pieļaujama sekojošos gadījumos:
8.2.1. Pēc klienta iniciatīvas, Ja Klients ir sniedzis Kluba “Rīdzene Functional Fitness” vadībai informāciju (un Kluba vadība to ir apstiprinājusi), ka Klientam ir veselības traucējumi, kas neļauj viņam nodarboties ar sportiskām aktivitātēm termiņā, kas ilgāks par 6 mēnešiem.
8.1.2. Pēc Kluba “Rīdzene Functional Fitness” iniciatīvas, ja Klients ja Klients tīši bojā Kluba “Rīdzene Functional Fitness” mantu vai vairākkārtīgi pārkāpj Kārtības noteikumus.
8.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas sekas:
8.3.1. Ja Līgums ir pirms termiņa izbeigts pēc Klienta iniciatīvas, noteiktajā kārtībā, Klientam ir pienākums Līguma izbeigšanas dienā apmaksāt Klubam “Rīdzene Functional Fitness”:
8.3.1.1 Paredzēto, bet neapmaksāto Kontrakta darbības periodu (1 mēnesi), ja iegādāts mēneša abonements;
8.3.1.2 Paredzēto, bet neapmaksāto pēcapmaksas Beztermiņa Kontrakta darbības periodu – 3 mēnešus, ja kontrakts izbeigts pirmo 3 mēnešu laikā, kopš tā iegādes vai 1 mēnesi, ja kontrakts izbeigts pēc aizvadītiem pirmajiem 3 mēnešiem.

9. Informēta piekrišana/Riska uzņemšanās.
Aptiprinot šo Līgumu, Klients piekrīt piedalīties vienā vai vairākās Kluba “Rīdzene Functional Fitness” organizētajās fiziskās sagatavotības treniņprogrammās/grupās. Klubs “Rīdzene Functional Fitness” ir Klientu informējis, ka tā piedāvātās programmas/grupas, kurās Klients vēlas līdzdarboties, ir ļoti intensīvas un var likt darboties uz fizisko spēju robežas. Apstiprinot šo Līgumu, Klients apzinās un saprotu, ka līdzdalība programmās/grupās var radīt dažādas pakāpes risku, kas cita starpā var ietvert:
* muskuļu, kaulu un/vai sirds un elpošanas sistēmas bojājumus, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu;
* traumu manis paša, treniņu partnera vai citu apkārt esošo cilvēku nevērības dēļ;
* traumu nepareizas aprīkojuma izmantošanas vai bojājuma dēļ;
* traumu man zināmas vai nezināmas medicīniskas problēmas dēļ;
* letālu iznākumu.
Apstiprinot šo līgumu, Klients labprātīgi uzņemas pilnu atbildību par jebkāda veida risku, kuram sevi pakļauju, līdzdarbojoties Kluba “Rīdzene Functional Fitness” organizētajās programmās/grupās, un par traumām vai letālu iznākumu, kas iespējams, piedaloties kādā aktivitātē, grupā vai fiziskās sagatavotības treniņprogrammā. Klients apliecina, ka viņam nav zināmi medicīniski traucējumi, kas varētu palielināt saslimšanas vai traumas gūšanas risku, piedaloties Kluba “Rīdzene Functional Fitness” veidotajā treniņprogrammā.
Ņemot vērā iepriekš minēto risku un bīstamību, kā arī faktu, ka Klients labprātīgi un brīvprātīgi piedalās Kluba “Rīdzene Functional Fitness” piedāvātajās aktivitātēs, un pilnībā izprotot visu iepriekš minēto, neizvirza nekādus prasījumus, un ar šo Kluba “Rīdzene Functional Fitness” un tā aģenti, amatpersonas, vadītāji, darbinieki un brīvprātīgie tiek atbrīvoti no jebkādas atbildības, reklamācijām, pieprasījumiem, tiesas procesiem vai tiesvedības procesiem, vai jebkāda veida zaudējumiem, kas jebkādā veidā saistīti vai rodas saistībā ar Klienta dalību Kluba “Rīdzene Functional Fitness” treniņprogrammās/grupās, tostarp tiem, kas saistīti ar iepriekš minēto pušu nevērību vai nolaidību. Šī vienošanās ir saistoša Klientam, tā tiesību pārņēmējiem, pārstāvjiem, mantiniekiem, testamenta izpildītājiem, kustamā īpašuma pārņēmējiem vai cesionāriem. Ja kāda no šīs vienošanās daļām tiek uzskatīta par spēkā neesošu, Klients, apstiprinot Līgumu, piekrīt, ka pārējais vienošanās teksts paliek spēkā.
Apstiprinot Līgumu, Klients apzinās, ka Kluba “Rīdzene Functional Fitness” piedāvātās aktivitātes ir saistītas ar risku. Tādēļ Klients uzņemas finansiālu atbildību par jebkāda veida kaitējumu, ko nevērības dēļ var nodarīt pats sev vai kādam citam dalībniekam, kā arī piekrīt maksimālā likumā noteiktā apmērā to atlīdzināt un kompensēt, neuzliekot kādai citai fiziskai vai juridiskai personai šādu atbildību.

10. Nobeiguma noteikumi.
10.1. Līgums stājas spēkā ar tā elektroniskas apstiprināšanas brīdi un ir spēkā līdz Kontrakta darbības termiņa beigām vai līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanai norādītajā kārtībā.
10.2. Puses pirms Līguma apstiprināšanas ir iepazinušās ar tā saturu un ar savu apstiprinājumu apliecina, ka Līguma saturs pilnīgi un precīzi atspoguļo Pušu patieso gribu.
10.3. Ja kāds Līguma noteikuma punkts ir atzīts par spēkā neesošu, tas neietekmē pārējo Līguma punktu spēkā esamību.
10.4. Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm, ir risināmi Latvijas Republikas tiesā.
10.5. Līgums ir sastādīts un derīgs bez klienta paraksta, elektroniskā veidā.